EN

دیدار دکتر جاوید شهردار بیرجند و معاون امور عمرانی استانداری به همراه مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با مهندس محسن زاده مدیر کل دفتر ساخت و توسعه راههای وزارت راه شهرسازی

دیدار دکتر جاوید شهردار بیرجند و معاون امور عمرانی استانداری به همراه  مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی با مهندس محسن زاده مدیر کل دفتر

ادامه مطلب

دیدار دکتر جاوید شهردار بیرجند به همراه معاون امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی با دکتر روستا عضو هیات مدیره شرکت عمران وبهسازی شهری ایران

دیدار دکتر جاوید شهردار بیرجند به همراه معاون امور عمرانی استانداری و مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی با دکتر روستا عضو هیات مدیره شرکت عمران

ادامه مطلب

دیدار دکتر جاوید شهردار بیرجند به همراه معاون امورعمرانی استانداری و مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی با مهندس عشایری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری ایران

دیدار دکتر جاوید شهردار بیرجند به همراه معاون امورعمرانی استانداری و مدیرکل راه وشهرسازی خراسان جنوبی با مهندس عشایری معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران

ادامه مطلب