EN

بازدید دانش آموزان مدرسه برکت خوسف از خانه های صنایع دستی و مرکز بیرجند شناسی و اشنایی با تاریخچه عمارت ورشته های هنری فعال در مرکز

بازدید دانش آموزان مدرسه برکت خوسف از خانه های صنایع دستی و مرکز بیرجند شناسی و اشنایی با تاریخچه عمارت ورشته های هنری فعال در مرکز