EN

متحدالشکل نمودن لباس فرم تاکسیرانان فرودگاه بیرجند

رئیس سازمان مدیریت حمل ونقل بار و مسافر شهرداری بیرجندگفت: اجرای طرح متحدالشکل کردن لباس فرم تاکسیرانان فرودگاه بیرجند به همت سازمان حمل و نقل انجام شد.

 

مهندس غلامپور افزود: سهولت درشناسایی ازسوی مردم،رعایت نظافت وبهداشت عمومی رانندگان و تکریم مسافرین ارجمند ازمهمترین اهداف اجرای این طرح است.

وی بیان نمود: در فاز اول، طرح متحدالشکل کردن لباس تاکسیرانان شبکه بیسیم در دیماه۹۶ و در فاز دوم، تاکسیرانان سامانه تاکسی اینترنتی آی تاکسی ازفروردین۹۷ و در فاز سوم این اقدام برای تاکسیرانان فرودگاه از مرداد ماه۹۷ اجرایی شده است .

وی با اشاره به اینکه متحدالشکل کردن سایر تاکسیران خطوط مختلف شهری دربرنامه های آتی سازمان خواهد بود خاطرنشان کرد: تاکسیرانان ملزم به پوشیدن لباس فرم یکسان هستند تا نظم ظاهری رانندگان از شرایط مطلوب تری برخوردار گردد.

لازم به ذکر است در صورت عدم استفاده از لباس فرم در هنگام ارائه سرویس با فرد خاطی برابر آیین نامه انضباطی، اعمال قانون خواهد شد.