EN

تجلیل انجمن حمایت زندانیان استان از شهردار بیرجند

به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ با حضور دادستان مرکز استان به پاس همراهی شهردار بیرجند با انجمن حمایت زندانیان مرکز خراسان جنوبی از دکتر مهدی بهترین تجلیل به عمل آمد.
گفتنی است مدیریت شهری برای طرح بازیافت زباله و به کارگیری زندانیان نیازمند و آبرومند و همچنین فعالیت تعدادی از فرزندان زندانیان نیازمند در طول یکسال همکاری نیز داشته است.