EN

تقدیر دانشگاه سوت وست جیائوتونگ چین از دکتر بهتـرین، شهردار بیرجنـد

پیرو نشست های علمی و بین المللی منظر که با حضور مجازی متخصصان ایرانی و خارجی حوزه منظر شهری برگزار می گردد، دکتر سیدمحمدرضا خلیل نژاد (عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و مشاور معماری منظر شهردار بیرجند) در یکی از جلسات با طرح توسعه کمّی و کیفی سیما، منظر و فضای سبز شهری در دوره دکتر مهدی بهترین به رویکرد علمی شهردار بیرجند در بهره مندی از نظر مشاوران دانشگاهی اشاره نمود.
🔻در این نشست طی بررسی مستندات توسعه فضای سبز در بیرجند و تلاش شهرداری و عوامل اجرایی این سازمان در بهبود شرایط زیست پذیری این شهر؛ متخصصان بین المللی معماری منظر این رویکرد را شایسته تقدیر دانسته و لذا دکتر مجید امانی بنی (مدیر نشستهای بین المللی منظر و دانشیار گروه معماری منظر دانشگاه سوت وست جیائوتونگ) به نمایندگی از دانشگاه دانشگاه سوت وست جیائوتونگ و نشست مزبور تقدیرنامه ای را به دکتر مهدی بهترین (شهردار بیرجند) تقدیم نمود.
🔻 این تقدیرنامه به نمایندگی توسط دکتر خلیل نژاد به شهردار بیرجند تقدیم گردید.