EN

حضور دکتر بهترین، شهردار بیرجند به همراه جمعی از کارکنان شهرداری در مراسم تشییع پیکر پدر سردار شهید ناصری در بیرجند

حضور دکتر بهترین، شهردار بیرجند به همراه جمعی از کارکنان شهرداری در مراسم تشییع پیکر پدر سردار شهید ناصری در بیرجند