EN

شهردار بیرجند: نگاه شهرداری به مراکز فرهنگی نگاه اقتصادی و انتفاعی نیست

شهردار بیرجند در بازدید مرکز بیرجند شناسی گفت: نگاه شهرداری به مراکز فرهنگی نگاه اقتصادی و انتفاعی نیست
به گزارش مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری بیرجند؛ دکتر مهدی بهترین در بازدید از بنای تاریخی مرکز بیرجند شناسی اظهار داشت: این مرکز دارای ظرفیتهای زیاد و ویژه ای برای فعالیتهای فرهنگی و توریستی می باشد.
دکتر بهترین همچنین تاکید کرد: نباید به فعالیتهای مرا کز فرهنگی شهرداری نگاه الزاما اقتصادی یا انتفاعی داشت.
شهردار بیرجند مرکز بیرجند شناسی را فاقد فعالیت موثر و ملموس به رغم گذشت یکسال از افتتاح آن ارزیابی کرد و تصریح نمود: در این راستا می بایست توجه ویژه به راه اندازی مرکز بیرجند شناسی و استفاده مطلوب از تمام ظرفیتهای بنای تاریخی آن گردد.
لازم به ذکر است شهردار بیرجند در حاشیه بازدیدی نیز از ارگ بهارستان هم داشت.