EN

حضور دکترجاوید شهرداربیرجند همراه با جمعی از مدیران شهرداری در خانه شهید بهلگردی از شهدای دفاع مقدس

حضور دکترجاوید شهرداربیرجند همراه با جمعی از مدیران شهرداری در خانه شهید بهلگردی از شهدای دفاع مقدس