EN

پویش جمع آوری هرروز یک زباله توسط شهروندان فهیم از سطح شهر