EN

بازدید شهردار،معاون خدمات شهری ورییس سازمان مشاغل وفرآورده های کشاورزی شهرداری از بازار روز غفاری، چهارشنبه بازار خیابان بهشتی و ساختمان در حال احداث گرمخانه ومرکز متکدیان

بازدید شهردار،معاون خدمات شهری ورییس سازمان مشاغل وفرآورده های کشاورزی شهرداری از بازار روز غفاری، چهارشنبه بازار خیابان بهشتی و ساختمان در حال احداث گرمخانه

ادامه مطلب

بازدید شهردار وتیم نظارت شهرداری بیرجند از پروژه های دردست اقدام بوستان انقلاب، بوستان الهیه، رود پارک شکراب(پارک خطی مهرشهر) وتاکیدات لازم برای سرعت در اجرای پروژه توسط شهردار صادر گردید.

بازدید شهردار وتیم نظارت شهرداری بیرجند از پروژه های دردست اقدام بوستان انقلاب، بوستان الهیه، رود پارک شکراب(پارک خطی مهرشهر) وتاکیدات لازم برای سرعت در

ادامه مطلب